دکتر سید یحیی یثربی: هنر یکی از ابزارهای بسیار کارآمد جامعه جهانی امروز است.

اشاره : مطلب زیر در ویژه نامۀ “بهاریه” هفت گاه به مناسبت بهار نود و سه منتشر شده است. به بهانه فصل بهار و نو شدن روز ، ما نیز بد ندانستیم به سراغ یکی از اساتید بزرگ کشورمان در حوزۀ...