انتشار فراخوان نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

فراخوان نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایرانی برای حضور گروه های موسیقی نواحی و مقامی در بخش ها و گونه های مختلف منتشر شد. به گزارش سرویس موسیقی هفت گاه ، فراخوان نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران بارویکرد توجه به دو محور «موسیقایی» و «پیرا...