اهالی موسیقی و شاگردان استاد لطفی در مراسم وداع با او