شاهنامه فردوسی به نثر برای جوانان منتشر شد

«شاهنامه فردوسی» به نثر برای جوانان توسط مسعود خیام منتشر شد. به گزارش سرویس ادبیات هفت گاه ، «شاهنامه فردوسی برای جوانان» در سه جلد منتشر شده و نویسنده در ابتدای آن نوشته است: دفتر کبیر شاهنامه را به سادگی برای...