اشک های خشک شده ی خورشید

     یاد داشتی بر نمایش “عرق خورشید، اشک ماه” سحر علی پور- سرویس تئاتر هفت گاه: خدا، انسان، دین. خدا انسان را آفرید و برای هدایتش دین را فرستاد. انسان، دین، حکومت. انسان ها...